Presentatie van projectoproepen aan verenigingen

0

Op dinsdag 14 februari nodigden de diensten van de Staat en de Gemeenschap de verenigingen van het grondgebied uit voor een gedetailleerde presentatie van de projectoproepen om hen te informeren over de bestaande systemen en de toegangsmethoden.

Na een webinar georganiseerd door de Collectiviteit op 9 september 2022, met als doel verenigingen te helpen bij hun subsidieaanvraagproces, besloten de betrokken diensten die de Staat en de COM samenbrengen om de vertegenwoordigers van het associatieve weefsel te ontmoeten met deze wens om alle voorgestelde projectoproepen in detail aan hen voor te leggen. De sprekers volgden elkaar voor de volle zaal om elke projectoproep voor te stellen die beschikbaar was op het gebied van stadsbeleid en gewoonterecht, subsidies van de Gemeenschap, het Regionaal Gezondheidsagentschap (ARS), het Beheer Economie, Werkgelegenheid, Arbeid en Solidariteit (DEETS), het Departement Culturele Zaken (DAC) en de Regionale Academische Delegatie voor Jeugd, Betrokkenheid en Sport (DRAJES). Het verkrijgen van subsidie ​​kan soms complex zijn gezien de administratieve lasten maar vooral het gebrek aan kennis van de beschikbare catalogus. Dit laatste punt werd met name benadrukt door de prefect Vincent Berton, bezorgd dat de associatieve sector van Saint-Martin volledig op de hoogte zou kunnen zijn van de bestaande systemen om hen in staat te stellen hun activiteit te ontwikkelen: "er is geen particulier jachtgebied, geen 'voel je vrij om ambitieus'. De politicus was zeer betrokken tijdens de vergadering en liet niet na verschillende keren tussenbeide te komen om vragen van het publiek te beantwoorden. Elke spreker onderstreepte het belang van het aandragen van een innovatief project door de verenigingen op te roepen creatief te zijn. De noodzaak om een ​​naar behoren ingevuld dossier in te dienen, werd ook voorgesteld, waarbij dit laatste het eerste contact vormt tussen de instelling en de vereniging. Dominique Démocrite Louisy, 3e ondervoorzitter van de Collectivité, drong aan op het creëren van banen en sociale cohesie door acties in alle districten te bevorderen. Wat betreft Harry Christophe, vicerector, benadrukte hij het feit van "de ambitie van gezinnen ondersteunen". Wat betreft de presentatie zelf: de verschillende projectoproepen hebben betrekking op jongeren, verslavingen, verkeersveiligheid, integratie, solidariteit, cultuur en sport. Tijdens de presentatie werden enkele opmerkingen gemaakt: de aanvragen voor burgerdiensten worden onvoldoende ingediend door de verenigingen, net als de projecten voor de integratie van jongeren uit Sandy Ground, dat profiteert van het Cité Éducative-label en het budget van een miljoen euro. euro per jaar. _Vx

 

 

Details van oproepen voor common law- en stadsbeleidprojecten 

Stadscontract

 • Doelgroep: de prioritaire wijken van het Stadsbeleid, namelijk Quartier d'Orléans en Sandy Ground
 • 3 nationale pijlers: sociale cohesie, verbetering van de leefomgeving, werkgelegenheid en economische ontwikkeling
 • 3 transversale assen: jeugd, strijd tegen discriminatie, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
 • Inzendingsvoorwaarden: van 24 januari 2023 tot 1 maart 2023 op het platform https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
 • Contacten: Prefectuur – veronique.coursil@aint-barth-saintmartin.gouv.fr Gemeenschap – contratdeville@com-saint-martin.fr

Educatief succesprogramma

 • Doelgroep: kinderen en jongeren in het 1e en 2e leerjaar (van kleuterschool tot 18 jaar oud) die in prioriteitswijken of in REP wonen.
 • Gecoördineerde cursussen en individualiteiten voorstellen rond de preventie en bestrijding van voortijdig schoolverlaten en absenteïsme, ouderschapsondersteuning, beheer van moeilijkheden in verband met fysieke en mentale gezondheid.
 • Werkwijze: lancering april-mei 2023
 • Contact: lucile.maaroufi@ac-guadeloupe.fr

Educatieve stad

 • Doelgroep: Sandy Ground-bewoners van 0 tot 25 jaar en hun ouders.
 • Assen: versterken van de rol van de school om ziekteverzuim, analfabetisme, voortijdig schoolverlaten terug te dringen, academische ambitie ontwikkelen; onderwijscontinuïteit bevorderen door het buitenschoolse aanbod te versterken, toegang tot cultuur ontwikkelen, ouderschap ondersteunen: open het veld van mogelijkheden dankzij de ondersteuning van professionele en sociale integratie, evenals innovaties met betrekking tot digitale technologie .
 • Indieningsperiode: voorjaar 2023
 • Neem contact op met: africa@ac-guadeloupe.fr 

 

Campagne voor gemeenschapssubsidies

 • Periode: van oktober tot november van jaar n-1 (periode die wordt vervroegd om eerdere uitbetaling van de subsidie ​​mogelijk te maken)
 • Thema's: sport, jeugd, cultuur, sociaal, vroege kinderjaren, beroepsopleiding, milieu, economie.
 • Wijze van archivering: het bestand (formulier en documenten) kan per e-mail of per post worden verzonden of aan de dienst worden overhandigd
 • Contacten: vieassociative@com-saint-martin.fr

Bijgebouw aan zee, rue de la liberté 22

05 90 29 59 26

Interministerieel Fonds ter voorkoming van criminaliteit – FIPD

 • Periode: projectoproep in maart 2023
 • Thema: misdaadpreventie
 • Subsidie ​​2022: € 40.000
 • Wijze van indiening: bestand per e-mail, post of overhandiging aan de dienst (prefectbureau)
 • Contact: cabinet-prefet@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Prefectuur: 23, rue de Spring in Marigot

 

Departementaal Actieplan Verkeersveiligheid - PDASR

 • Periode: projectoproep in maart 2023
 • Thema: verkeersveiligheid
 • Subsidie ​​2022: € 10.000
 • Wijze van indiening: bestand per e-mail, post of overhandiging aan de dienst (prefectbureau)
 • Contact: cabinet-prefet@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Prefectuur: 23, rue de Spring in Marigot

 

Interdepartementale missie ter bestrijding van drugs en verslavend gedrag MILDECA

 • Periode: projectoproep in maart 2023
 • Thema: verslavend gedrag (narcotica, drugs, schermen, gokken)
 • Subsidie ​​2022: € 15.000
 • Wijze van indiening: bestand per e-mail, post of overhandiging aan de dienst (prefectbureau)
 • Contact: cabinet-prefet@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Prefectuur: 23, rue de Spring in Marigot

 

Regionale Gezondheidsdienst (ARS)

Om de projectoproepen te raadplegen (regio Guadeloupe):

https://www.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature-nationale

 

De projectoproepen van de Ministerie van Economie, Werkgelegenheid, Arbeid en Solidariteit DEETS

Solidariteitsondersteunende acties voor de kwetsbare bevolking: voedselhulp, armoedestrategie, wettelijke bescherming voor volwassenen, bescherming en steun voor kinderen, jongeren en kwetsbare gezinnen, sociale bijstand voor ouderen.

Projectoproepen zijn gericht tot rechtspersonen zonder winstoogmerk: verenigingen, sociale partners, stichtingen, openbare instellingen, enz.

Rechtspersonen moeten gemachtigd zijn om voedselhulp uit te voeren.

AAP in het kader van de armoedestrategie (verspreiding in het 2e kwartaal)

 

Doelstellingen: ondersteuning van de uitvoering van projecten rond armoedebestrijding, professionalisering en structurering van de teams die zich inzetten voor lopende acties, bevordering van het ontstaan ​​van nieuwe projecten, versterking van lokale partners

€10.000.000

Eerste semester 2023

Contact: deets-971populations-vulnerable@deets.gouv.fr

 

Derde plaatsen

Ontwikkeling van ruimtes die plaats bieden aan lerenden en opleidingsinstituten die nauw toegang willen hebben tot wederzijdse leermiddelen en uitrusting.

De opkomst van ontmoetings- en deelruimtes tussen vaardigheidsactoren die willen bijdragen aan de constructie van een opleidingsmodel dat beter beantwoordt aan de kenmerken van lerenden

Maart 2023

Contactpersoon: DEETS spaarpaal

05 90 29 59 09/01

971.ut.saint-barth-saint-martin@deets.gouv.fr

 

Integratie door economische activiteit

Toename van het aantal begeleiders en coördinatoren

Doelstellingen: de implementatie van clausules voor sociale integratie ondersteunen, coördinatorposities creëren

Subsidiabele structuren: verenigingen, lokale overheden

Steunbedrag: 70% van VTE

 

Projectoproepen van de Directie Culturele Zaken (DAC)

Subsidies voor creatie en culturele hulp (het hele jaar beschikbaar):

Liveshow voor artiesten of artistieke teams, liveshow (theater, muziek, dans, circus), beeldend kunstenaar (twee verschillende toestellen tot 2 maart 2023, individuele hulp of hulp bij het opzetten van een atelier om apparatuur aan te schaffen)

Aanmoedigingsfonds voor culturele acties (transport naar het buitenland, mobiliteit)

Media- en informatievaardigheden

Fonds ter bevordering van artistieke en culturele initiatieven van amateurs

Culturele actie en Franse talen strijden tegen analfabetisme

Oproep voor specifieke projecten: cultuurvakanties en culturele zomer (acties aangeboden aan jongeren die niet op vakantie gaan), om erfgoedplekken tot leven te brengen

Culturele Olympiade als onderdeel van de Olympische Spelen van Parijs 2024 (partnerschap Ministerie van Cultuur en DRAJES)

Steun voor festivals (live performance en beeldende kunst) tot 15 maart 2023

Link: https://www.culture.gouv.fr/démarches-en-ligne/par-type-de-demarche/appels-a-projets-candidatures

Contactpersoon: dac971.polect@culture.gouv.fr

 

Projectoproepen van de Regionale Academische Delegatie voor Jeugd, Engagement en Sport (DRAJES)

FDVA: Fonds voor de ontwikkeling van het gemeenschapsleven

€125.238

Vanaf 16 februari 2023 (opdracht 16 mei 2023)

FEBECS: uitwisselingsfonds voor educatieve, culturele en sportieve doeleinden

Apparaat bestuurd door de prefectuur tot € 70.000

CERFA 12156*06

Kalenderjaar: van 1 januari tot 31 december

National Sports Agency (ANS) - territoriaal agentschap voor aangesloten verenigingen

Agence Nationale du Sport - nationaal agentschap voor meer ambitieuze projecten

Contactpersoon: marc.fabre@ac-guadeloupe.fr

 7,467 totaal bekeken

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: