De prefect kondigt de uitvoering aan van verschillende maatregelen gericht op de wijken Sandy-Ground en Quartier d'Orléans

0

In de context van de sociale beweging die de wijken Sandy-Ground en Quartier d'Orléans hebben ervaren en als verlengstuk van de vele contacten die hij mogelijk heeft gehad, herhaalt de prefect dat wegblokkades en de praktijk van afpersing ontoelaatbaar zijn en dat ze schade toebrengen aan de beeld van het eiland, zijn aantrekkelijkheid maar vooral voor alle inwoners.

Gevoelig voor bezorgdheid, kondigt de prefect de uitvoering aan van de volgende maatregelen die verbintenissen inhouden, en dit voor sommigen, vanaf volgende week, namelijk:

1. Installatie van een werkgroep in Quartier d'Orléans en Sandy-Ground die parlementsleden, gekozen functionarissen, staats- en gemeenschapsdiensten, vertegenwoordigers van verenigingen, vertegenwoordigers van buurtraden, vertegenwoordigers van jongeren, socio-professionals en iedereen die wil betrokken bij de wijk in het kader van stedelijk beleid;

2. Installatie van een permanentie van de Nationale Gendarmerie in Quartier d'Orléans, in afwachting van de overdracht van de brigade van de gendarmerie van Hope Estate naar hetzelfde district, nadat de directeur-generaal van de Nationale Gendarmerie deze operatie heeft bekrachtigd;

3. Installatie van een territoriaal postagentschap van het postkantoor in de buurt van het huis van openbare diensten van Quartier d'Orléans in relatie met de gemeenschap.

4. Installatie vanaf volgende week van een opvang- en begeleidingssysteem voor jongeren, in het bijzonder naar tewerkstelling en opleiding: - in de wijk Orléans op donderdag van 9u tot 13u aan de MSAP - parkeerplaats aan het Thelbert Carti-stadion; - op Sandy Ground op dinsdag van 14u tot 16u in het Maison des Services Publics (MSAP).

5. oprichting van een Lokale Veiligheids- en Criminaliteitspreventieraad (CLSPD) tegen eind 2021 in overleg met het Openbaar Ministerie;

6. Meer financiering voor preventie- en hulpacties voor kinderen. De staat draagt ​​€ 663 bij aan deze doelstelling voor de uitvoering van 600 acties, die met name gericht zijn op primaire preventie met als doel de sociale en gezondheidsongelijkheid vanaf de vroege kinderjaren te verminderen, de gezondheid van jonge kinderen te monitoren, de zorg voor kinderen met een handicap , de begeleiding en ondersteuning van gezinnen, de opvang van jongvolwassenen, de opleiding van professionals in de kinderopvang. Deze middelen komen vooral ten goede aan de wijken Quartier d'Orléans en Sandy-Ground.

7. Benoeming en aankomst vanaf 1 januari 2022 van een projectdirecteur (vergelijkbaar met een functie van directeur van gebieden en de zee) in het bijzonder belast met de stadsvernieuwing van de politieke districten van de stad Sandy-Ground en Quartier d ' Orleans.

Maandelijks zal door de Staat, gekozen functionarissen van de gemeenschap en wijkraden worden gerapporteerd over de voortgang van projecten, het resultaat van genomen maatregelen en over de werkgelegenheidssituatie.

het laden

over de auteur

Geen reacties